Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LASH ON ANNA JARNIEWSKA

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma Lash On Anna Jarniewska z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ulicy Skierniewickiej 14/136, REGON: 363965124, NIP: 5651516842.

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem prawach.

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z nami drogą mailową, pod adresem: kontakt@lashon.com.pl.

Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

 

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy korzystania z usług salonu, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy korzystania z usług salonu. Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do:

* marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,

* marketingu produktów i usług podmiotów, które z nami współpracują,

* przekazywania Państwu informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminów i Cennika, a także o zmianach naszej nazwy (firmy), adresu lub siedziby. W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody. W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

* kancelarii prawnej – w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń,

* operatorom pocztowym,

* podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

* dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy rachunkowe i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

* dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona),

* dane osobowe przetwarzane celem podejmowania działań marketingowych w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane w przypadku, gdy zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

* w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

* w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, tj. gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

* w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne.