Regulamin konkursu ”Konkurs Walentynkowy”

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Lash On Anna Jarniewska z siedzibą w Warszawie (01-042), ul. Okopowa 56/101, NIP 5651516842, REGON: 363965124, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia02.2022r. o godz. 09:00, a kończy się dnia 14.02.2022r. o godz. 12:00 czasu polskiego.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posługuje się językiem polskim;
 4. posiada konto w serwisie Instagram;
 5. wykona Zadanie Konkursowe.

 

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

 

 1. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, w czasie trwania Konkursu:

 

 1. Zamieści w serwisie Instagram pod postem konkursowym komentarz, w którym odpowie na pytanie: „Którą z nagród chciałbyś/chciałabyś otrzymać oraz napisz, dlaczego akurat tą?” oraz oznaczy w nim 3 inne konta Instagram’owe.
 2. Zaobserwuje na Instagram’ie konta: @lash.on.wwa, @_innez oraz @yarna.academy.

 

 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:

- napisanie komentarza, w którym zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, oraz oznaczenie 3 innych kont instagram’owych;

- napisanie komentarza w sposób unikatowy, tak, aby Komisja to właśnie ten komentarz wybrała, jako najlepszy;

- zaobserwowanie na Instagram’ie kont: @lash.on.wwa, @_innez oraz @yarna.academy.

 

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

 

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram;

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników zadań i wyłoni w ten sposób użytkowników, którego komentarz uważają za najlepszy, nagradzając ich niżej wymienionymi nagrodami:

 

 1. Szkolenie stacjonarne do wyboru: PERFECT SHAPE BROWS, LAMI BROWS, FARBA PRO, FARBA BASIC, przeprowadzone w salonie Lash On w Warszawie, o wartości 990 zł;
 2. Kurs online fotografii smartfonem „Autoportret Smartfonem”, o wartości 219 zł;
 3. Kurs online fotografii smartfonem „Fotografia Smartfonem - 20 lekcji wideo”, o wartości 159 zł;
 4. Stylizacja rzęs metodą objętościową 1-5D CLASSIC SET w salonie Lash On w Warszawie, o wartości 240 zł;
 5. Laminacja brwi w farbowaniem LAMI BROWS w salonie Lash On w Warszawie, o wartości 170 zł;
 6. Manicure hybrydowy w salonie Lash On w Warszawie, o wartości 110 zł.

 

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 

 1. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 02.2022r.

 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej dnia 02.2022. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

 

 1. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

 

 1. W celu realizacji nagrody „Szkolenie stacjonarne do wyboru: PERFECT SHAPE BROWS, LAMI BROWS, FARBA PRO, FARBA BASIC” prosimy o kontakt z Organizatorem (telefoniczny lub mailowy), celem umówienia terminu szkoleniowego;

 

 1. W celu realizacji nagród z podpunktów b) i c) 3 pkt. 2, prosimy o bezpośredni kontakt z Inez Królikowska (www.innez.pl) (telefoniczny lub mailowy), celem odebrania kodu dostępu do nagrania;

 

 1. W celu realizacji nagród z podpunktów d), e) i f) 3 pkt. 2, prosimy o kontakt z Organizatorem (telefoniczny lub mailowy), celem umówienia terminów wizyt w salonie Lash On w Warszawie oraz wykluczenia przeciwskazań do ww. usług. Dodatkowe usługi typu: zdjęcie rzęs, zdjęcie poprzedniej hybrydy wykonanej w innym salonie, są dodatkowo płatne, zgodnie z aktualnym cennikiem Lash On, dostępnym pod adresem: https://www.lashon.com.pl/cennik/.

 

 1. Termin odbioru nagródoraz wykonania usług opisanych w 3 pkt. 2, to 3 miesiące od daty zakończenia konkursu.

 

 1. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz Inez Królikowska.

 

 1. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 

 1. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 

 1. W Konkursie można otrzymać jedną Nagrodę tylko jeden raz.

 

§5. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Organizatora lub przez e-mail: kontakt@lashon.com.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych i teleadresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@lashon.com.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach Konkursu, usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 

§6. Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres e-mail kontakt@lashon.com.pl lub adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

 

 1. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji lub mailowy, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.

 

 1. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres mailowy, w odpowiedzi zwrotnej.

 

4.Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2022r.

 

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

 

 1. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: Regulamin konkursu ”Konkurs Walentynkowy” – Lash On Beauty Bar .

 

 1. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

 

 1. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

 1. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.