Regulamin Konkursu ‘’W walentynki zakochaj się w Lash On’’

 („Konkurs”)
1. Organizatorem oraz sponsorem Konkursu jest Lash On Anna Jarniewska, 01-164 Warszawa, ul. Banderii 4/164, REGON: 363965124, NIP: 565-15-16-842, (dalej „Organizator”).
2. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa").Komisja Konkursowa ocenia  wykonanie zadań konkursowych przez uczestników  Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej  należy również stałe czuwanie  nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem  oraz akceptacją  jego  treści (dalej „Regulamin”).
4. Konkurs trwa od 14.02.2020 r. od godziny 12:00 do 20.02.2020 r. do godziny 20:00 czasu polskiego. Celem konkursu  jest zaangażowanie odbiorców, wezwanie do działania .
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”):
1) posiadające w Polsce miejsce stałego pobytu lub zamieszkania,
2) które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające ograniczoną  zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego,
3) nie są pracownikami Organizatora a także ich małżonkami, powinowatymi w linii prostej  pierwszego  stopnia  lub krewnymi w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia.
6. Warunki udziału w Konkursie:
1) Uczestnik musi zostać followersem profilu @lash_on_wwa (tzn. posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil @lash_on_wwa pod linkiem https://www.instagram.com/lash_on_wwa/?  fbclid= IwAR0rG 1SYZp zfz2ek9 jpiat5fb0 LWEuB2MZ5Qb39JAJfABgRUF0g2v6NAqMU  i kliknąć „obserwuj”).
2) Uczestnik musi polubić post konkursowy oraz oznaczyć pod nim swoje dwie najlepsze koleżanki, z którymi  chciałby wybrać się do nas na zabieg a także dokończyć  zdanie : „kocham.......”. Dodatkowo, powinien wspomnieć,  który z zabiegów najbardziej chciałby wygrać.
7. O przyznaniu Nagrody zadecyduje Komisja Konkursowa, która oceniając zgłoszenia weźmie pod uwagę kreatywność odpowiedzi oraz spełnienie wszystkich kryteriów  konkursowych.  Trzy  osoby  z najbardziej  kreatywnymi  odpowiedziami według Komisji  Konkursowej wygrywają.
8. Nagrody przewidziane w konkursie to:
Stylizacja rzęs Light Volume 2-4D oraz ‘’-20% zniżki ‘’dla oznaczonych Przyjaciółek na wybrany zabieg.
Lifting rzęs oraz ‘’-20% zniżki ‘’dla oznaczonych Przyjaciółek na wybrany zabieg.
- Manicure hybrydowy oraz ‘’-20% zniżki ‘’dla oznaczonych Przyjaciółek na wybrany zabieg.
9. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. W celu wykorzystania nagrody prosimy o wcześniejszy kontakt z salonem:  telefoniczny lub  osobisty,  aby umówić  się oraz wykluczyć  ewentualne przeciwwskazania do zabiegu. Termin odbioru nagrody oraz wykonania usługi: 3 miesiące od zakończenia konkursu. Dodatkowe  usługi, typu  zdjęcie poprzedniej  hybrydy z innego salonu  czy  zdjęcie rzęs wykonanych  w  innym  salonie,  są płatne  zgodnie z cennikiem salonu Lash on.
10. Wyniki zostaną ogłoszone 21.02.2020 r. w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/lash_on_wwa/?fbclid=IwAR0rG1SYZpzfz2ek9jpiat5fb0LWEuB2MZ5Qb39JAJfABgRUF0g2v6NAqM Nagrodzony Uczestnik zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści posta (nick z serwisu Instagram).
11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w  zgłoszeniu, o którym mowa w ust.6 powyżej zamieszczają komentarze (opisy)  zawierające  treści powszechnie  uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów,  godności lub  praw osób  trzecich, w tym w  szczególności zawierające  elementy związane z przemocą,  dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem,godzące w odczucia religijne, jak również  fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto  fotografie, które w inny  sposób naruszają  obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
12. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: kontakt@lashon.com.pl lub na adres  siedziby Organizatora podany w ust. 1 Regulaminu,  z dopiskiem  „Konkurs ‘’ W walentynki  zakochaj się w Lash On”.
13. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi tj.np. imię i nazwisko Uczestnika, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej jako formy kontaktu adres zamieszkania lub pobytu; w przypadku wyboru adresu e-mail jako formy kontaktu - adres poczty elektronicznej,  jak również opis i powód reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji składający ją Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji lub w  formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji,  w ciągu 14  (czternastu) dni od daty jej złożenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
14. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 Regulaminu oraz na stronie internetowej: www.lashon.com.pl  w trakcie trwania  Konkursu. Każdy  Uczestnik może  otrzymać również  kopię  Regulaminu,  po przesłaniu  pisemnej prośby na adres Organizatora z dopiskiem [„W walentynki zakochaj się w  Lash On”.].
15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany  przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram.
16. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z  Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora  Konkursu.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
18. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych  przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich  publikacji  pod adresem:  www.lashon.com.pl.