REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SALONU LASH ON

 

§ 1 UMÓWIENIE WIZYTY I OPŁATA ZA ZABIEG

 

 1. Podmiotem świadczącym zabiegi opisane tutaj https://www.lashon.com.pl/oferta/ , jest Lash On Anna Jarniewska, z siedzibą przy ulicy Skierniewickiej 14/136, 01-230 Warszawa, NIP: 5651516842, zwany dalej Lash On.
 2. Do dokonania zapisu na zabieg wymagane jest podanie przez klienta numeru telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska. Odmowa podania tych danych jest jednoznaczna z rezygnacją z zabiegu. Numer telefonu klienta jest wymagany w celu późniejszego potwierdzenia wizyty. Wszystkie szczegóły dotyczące procedury przetwarzania danych osobowych przez Lash Design S.C. można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://lashdesign.pl/polityka-prywatnosci-dotyczaca-kontaktow-indywidualnych/ - to powinnyśmy mieć też u siebie, to jest ta sama formułka, którą ja mam w tych drukowanych formularzach RODO
 3. Dzień przed umówioną wizytą salon Lash On, za pośrednictwem Booksy International Sp. z o.o., przesyła wiadomość SMS z potwierdzeniem wizyty. Lash On zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego lub SMS-owego poprzez osobę upoważnioną przez Lash On, w celu potwierdzenia wizyty.
 4. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony klienta do godz. 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, Lash On zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty oraz możliwości zapisania w terminie odwołanego zabiegu innego klienta.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wykonany zabieg przez Lash On nie później jak po jego zakończeniu. Opłata może być uiszczona gotówką lub przy użyciu karty płatniczej.
 6. Obowiązujący cennik usług Lash On znajduje się na stronie internetowej, pod adresem https://www.lashon.com.pl/cennik/. Klient zobowiązuje się do zapoznania się z cennikiem przed swoją wizytą. Lash On zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Zmiany te zostaną zamieszczone na stronie https://www.lashon.com.pl/cennik/. Klient, który zapisze się na zabieg po zamieszczeniu na stronie nowego cennika zobowiązuje się do zapłaty ceny obowiązującej w momencie zapisu.

 

§ 2 ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WIZYTY

 

 1. Klient ma prawo do odwołania terminu wizyty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 24 godziny przed umówionym terminem zabiegu Klient zobowiązuje się do pokrycia 40% ceny zabiegu, dla którego zarezerwowano umówiony termin. Kwota ta zostanie obliczona na podstawie cennika dostępnego pod adresem: https://www.lashon.com.pl/cennik/. Klient zobowiązuje się dokonać tej wpłaty przelewem bankowym na konto: 80 1140 2004 0000 3602 7611 4755 w dniu, w którym przypadał odwołany zabieg. Lash On zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Klienta w innym terminie, jeśli Klient nie uiści należności za umówiony i niedoszły do skutku zabieg.
 2. Klient ma prawo do 1 zmiany umówionego terminu wizyty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z wyprzedzeniem większym niż 24 godziny przed umówionym terminem. W przypadku zmiany terminu wizyty na mniej niż 24 godziny przed umówionym wcześniej terminem zabiegu, Lash On potraktuje zmianę terminu identycznie, jak jego odwołanie. W przypadku kilkukrotnej zmiany terminu wizyty, Lash On potraktuje kolejną zmianę terminu identycznie, jak jego odwołanie.
 3. Lash On zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zabiegu z minimalnym wyprzedzeniem 24 godzin przed umówionym terminem zabiegu. Jednocześnie Lash On zobowiązuje się do poinformowania Klienta o każdej zmianie SMS-owo lub telefonicznie.

 

§ 3 REKLAMACJE

 

 1. Lash On gwarantuje Klientowi możliwość zwrotu pieniędzy lub wykonania darmowej poprawki, jeśli Klient zgłosi reklamację telefonicznie bądź SMS-owo w terminie do 4 dni roboczych od dnia wykonania zabiegu. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko w siedzibie Lash On, po uprzednim sprawdzeniu słuszności reklamacji. Do poprawki nie kwalifikują się reklamacje zabiegów, po których klient nie zastosował się do zaleceń stylisty. Poprawka zabiegu musi odbyć się w terminie do 7 dni roboczych od terminu wykonania reklamowanego zabiegu, w siedzibie Lash On. Jeżeli z winy klienta zabieg poprawkowy nie będzie mógł się odbyć w przeciągu 7 dni od wykonania reklamowanego zabiegu, Lash On nie ma obowiązku wykonania darmowej poprawki w innym terminie.
 2. W przypadku reklamacji zgłaszanych po okresie dłuższym niż 4 dni robocze od wykonania reklamowanego zabiegu, Lash On ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy lub wykonania darmowej poprawki. W uzasadnionych przypadkach za zgodą obu stron możliwy jest zwrot części opłaty za zabieg lub przyznanie zniżki na kolejny zabieg wykonany przez Lash On.
 3. Lash On nie wykonuje zabiegów uzupełnienia stylizacji rzęs, które były założone w innym salonie. Lash On zastrzega sobie możliwość wykonania takiego zabiegu uzupełniania, natomiast w powyższym przypadku Klient zobowiązuje się zrzec możliwości zgłoszenia reklamacji.

 

 

§ 4 NIESTAWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ I SPÓŹNIENIA

 

 1. W przypadku kiedy Klient nie stawi się na umówionej wizycie bez uprzedniego poinformowania Lash On telefonicznie lub SMS-owo, Lash On zastrzega sobie prawo do wystąpienia z żądaniem zapłaty ceny za zabieg, który planowo miał się odbyć.
 2. Lash On zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Klienta w innym terminie, jeśli Klient nie uiści należności za umówiony i niedoszły do skutku zabieg.
 3. Lash On dopuszcza spóźnienia max. 15 minutowe. W przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu dopuszczalnego, Lash On zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia klienta w umówionym terminie, jeżeli spóźnienie uniemożliwi wykonanie zabiegu w pierwotnie wyznaczonym czasie i wpłynie na punktualność kolejnego zabiegu. Jednocześnie Lash On zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty ceny za zabieg w wysokości takiej, jaka była wartość umówionego zabiegu.

 

§ 5 ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Lash On zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Zapisanie się na zabieg oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji Klient jest zobowiązany poinformować o nim Lash On, a jego wizyta zostanie anulowana.
 3. Zapisanie się na zabieg jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegu. Zgoda jest wyrażana na rzecz Lash On.